Huishoudelijk reglement
Aan de hand van de statuten is gebleken dat deze vereniging is opgericht 20 augustus 1987

vernieuwde statuten per 31-08-2015

NAAM
 Artikel 1
De vereniging draagt de naam VERENIGING D ANTILOPEN SCHOUWENDUIVELAND,SPORT VOOR MENSEN MET EN ZONDER BEPERKING
De verenigingis gevestigd in de gemeente Schouwen Duiveland,

DOEL
 Artikel 2
1 De vereniging heeft ten doel het ontwikkelen, begeleiden en activeren van recreatieve sport voor mensen met en zonder beperkingen.
2 Zij tracht dit te bereiken door:
a hett geven van voorlichting aan belanghebbende omtrent de mogelijkheden van recreatieve sport door mensen met en zonder
beperking
b het vervullen van stimulerende, coördinerende en begeleidende functie ten aanzien van de activiteiten.
c het bevorderen van overlegsituaties.
d alle andere wettige middelen

DUUR
 Artikel 3
1 De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2 Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar

LIDMAATSCHAP
 Artikel 4
1 De vereniging kent gewone leden, ereleden en begunstigende leden. Waar in deze statuten wordt gesproken van leden of lidwordt/worden daaronder verstaan zowel de gewone als de ereleden, tenzij het tegendeel blijkt.
2 Gewone leden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 5 bepaalde
3 Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of in het kader van de doelstelling der vereniging, door de algemene vergadering daartoe zijn benoemd.
4 Begunstigende leden zijn zij, die zich jegens de vereniging verbinden tot het storten van een jaarlijkse contributie van
tenminste vijftien euro({ €15,00) en die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten

Artikel 5
1 Als gewoon lid kan men worden toegelaten nadat men schriftelijk  een verzoekdienaandaande bij het bestuur  heeft ingediend. Hhet bestuur beslist over de toelating. Bij niet toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
2 Ereleden worden op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering benoemd.
3 Begunstigend lid kan men worden door schriftelijke aanmelding bij het bestuur,dat over de toelating beslist,
In de aanmelding moet het bedrag van de jaarlijkse contributie worden medegedeeld.
4 Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar,nog vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.

Artikel 6
 Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste een maand,ingeval het lid  bij herhaling in strijd hasndelt met zijn  lidmaatschap verplichtingen of door handelingen of gedragingen in ernstige mate heeft geschaad.
Gedurende de periode dat een lid is geschorst,kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet meer worden uitgeoefend.

 Artikel 7
1 Het lidmaatschap eindigt:
 a. door overlijden van het lid, is een rechtspersdoon lid van de vereniging, dan eindigt haar lidmaatschap wanneer zij     ophoud te bestaan,
b. door opzegging van het lid,
c. door opzegging namens de vereniging
d. door ontzetting
2 Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschiedentegen het einde van het verenigingsjaar. Zij   geschied door een schriftelijke kennisgeving, welke voor de eerste december in het bezit van de secretaris moet zijn. Deze is verplicht de ontvangst binnen acht dagen schriftelijk te bevestigen. Indien een opzegging nirt tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het volgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijker wijs niet gevergd kan worden , het lidmaatschap te laten voortduren.
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de verenioging kan tegen het einde van het lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken ,wanneer het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk  te zijn aangemaand, op de eerste december niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan , alsmede wanneer  het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten, welke te eniger tijd door de statuten voor het lidmaatschap gesteld mochten worden. De opzegging door het bestuur kan onmiddelijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. de opzegging geschied steeds schriftelijk met opgaaf van reden(en).
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten , regelementenof besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschied door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgaaf van de reden(en) in kennis steelt. De betrokkkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.Het besluit der algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
5.Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak, eindigt, blijft desnietttemin de jaarlijkse bijdrage voor hert geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit,
6, In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 36 lid 3 van Boek 2 van het Burgerlijk wetboek, kan een lid zich door opzegging van zijn lidmaatschap niet onttrekken aan verplichtingen van geldelijke aard van de leden worden verzwaard , behoudens uiteraard het in lid 2 van dit artikel bepaalde.

GELDMIDDELEN
  Artikel 8
1 De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies  van de gewone en begunstigende leden,uit eventuele verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen en tenslotte uit eventuele andere toevallige baten.
2 Ieder gewoon lid betaalt een  contributie,  waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering tijdens de jaarvergadering , wordt vastgesteld.

BESTUUR

 Artikel 9
1 Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven personen. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemenevergadering.
2 De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden der vereniging benoem, mety dien verstandedat de voorziotter door de algemene vergadering kan worden benoemd buiten de leden. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester aan. De functie van secretaris en penningmeester kan worden gecombineerd..
3 De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontsl;aan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen.
4. De bestuurders zijn bevoegd te alle tijden zelf hun ontslag te nemen ,mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van tenminste drie maanden,
5 Jaarlijks treedt een bestuurslid af volgens een door het bestuur op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar,

Artikel 10
1 Het bestuur is belast met het besturen  der vereniging.Alle bestuurders gezamenlijk, alsmede de voorzitter en de secretaris gezamelijk , zijn bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
2, het berstuur alsmede de voorzitter en de secretaris kunnen zich terzake van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid als in lid 1 bedoeld door een schriftelijke gevolmachtigde doen vertegenwoordigen, met dien versdtande dat indien de penningmeester wordt gemachtigd te beschikken over bank en giro saldi, zulks slechts mogelijk is binnen in de volmacht naukeurig omschreven grenzen.
3. Voor het aangaan van geldleningen, al;smede voor het kopen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van ontroerende goederen, voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk mede schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt, behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering. 

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 11
1 Binnen zes maanden na afloop van een boekjaar wordt een algemene vergadering(jaarvergadering) gehouden.Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur

2 De algemene vergadering benoemt tweejaarlijks, doch dertig dagen door de betreffende jaarvergadering, een commissie van tenminste twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopende casu quo laatst verstreken boekjaar. De commissie brengt in de jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen
Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan.

3 Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst dfe kas en de waarden der vereniging te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven

4 Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt  het bestuur tot decharge,.

5 Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording word geweigerd, benoemt de algemene vergadering een andere commissie, bestaande uit tenminste drie leden, welke een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als eerder benoemde commissie, Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd dan neemt de algemene vergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig  geacht worden 

Het hierboven beschrevene is een beknopte versie.
Voor de volledige statuten klikt U op de onderstaande link!
statuten
Zaken waarin niet wordt voorzien in dit reglement en de statuten, beslist het bestuur

Precentie>-------------------------------

 

   Kies uw sport:

Inschrijven

Wilt u zich aanmelden voor een of meerdere sporten?
Klik dan hier om u in te schrijven.

Reglement
Uitschrijven

Volg ons op facebook

Volg ons op facebook